Skip to main content

Privātuma Politika

SIA Zirņusala, Reģ.Nr. 40103738569 (turpmāk tekstā – Zirņusala) ir personas datu pārzinis. Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā Datu Aizsardzības Regula) (turpmāk tekstā – VDAR), kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, kuri regulē personas datu apstrādi.

Zirņusala kontaktinformācija:

– Juridiskā adrese: Augļu iela 10A, Rīga, LV-1002, Latvija

– e-pasts: info@zirnusala.lv

– tālrunis: +371 28394040

Kādus personas datus Zirņusala iegūst:

– Personu identificējoša informācija: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese, personas kods, pases numurs (ja nepieciešams), bankas konta informācija (ja nepieciešams).

– Drošības nolūkos Zirņusala teritorijā tiek veikta video novērošana.

– Personas dati no pieejamiem publiskajiem reģistriem, piemērām, Zemesgrāmatas, maksātnespējas reģistra, kredītinformācijas reģistra, ko izmantojam, piemēram, lai noformētu/izpildītu darījumu ar datu subjektu/klientu (turpmāk – Jūs).

Kā Zirņusala iegūst personas datus:

Visi personas dati, kurus iegūst Zirņusala, tiek iegūti tieši no Jums.

Personas dati tiek iegūti un apstrādāti tad, kad:

– Jūs sazināties ar Zirņusalu lai iegūtu kādu no produktiem vai pakalpojumiem;

– Jūs vēlaties noslēgt ar Zirņusalu darījumu par kādu no produktiem vai pakalpojumiem;

– Jūs lūdzat, lai Zirņusala nodrošina Jums kādus papildus pakalpojumus kura izpildīšanai nepieciešami Jūsu personas dati;

– Zirņusala Jūsu personas datus izmanto, lai pilnveidotu savu produktu un pakalpojumu kvalitāti, veicot Zirņusala s klientu aptaujas un biznesa datu analīzes;

– Potenciāls darbinieks atsūta savu CV un Motivācijas vēstuli;

– Darbinieks vēlas noslēgt darba tiesiskās attiecības;

Kādēļ Zirņusalai nepieciešami Jūsu personas dati:

– Lai komunicētu ar Jums;

– Apstrādāšanu pieprasa Juridisks pienākums;

– Darījuma attiecības atļauj veikt personas datu apstrādi mērķiem, kuri nav norādīti šajā Privātuma Politikā;

– Jūs esat devis savu piekrišanu noteiktiem personas datu apstrādes mērķiem.

Šajā Privātuma Politikā norādīto datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs, jo Jūsu personas dati var tikt apstrādāti arī citiem Privātuma Politikā neminētiem mērķiem, bet tie ietilpst Zirņusalas leģitīmajās interesēs saskaņā ar VDAR un citiem normatīviem aktiem.

Kā Zirņusala izmanto personas datus:

Personas dati tiek apstrādāti sekojošajiem mērķiem:

– Lai apstrādātu Jūsu prasību;

– Lai nodrošinātu Jums pakalpojumu vai produktu;

– Lai nodrošinātu nekustamā īpašuma pakalpojumus (pārdošana, īre, noma, būvēšana, pārvaldīšana, uzturēšana, drošība, utt.);

– Lai komunicētu ar Jums;

– Lai pārstāvētu Jūs valsts vai pašvaldības iestādēs pēc Jūsu pieprasījuma;

Zirņusala drīkst izpaust Jūsu personas datus citām juridiskām personām, ja tas nepieciešams pakalpojumu nodrošināšanai;

Personas dati var tikt izpausti:

– Zirņusalas grupas sabiedrībām;

– Piegādātājiem, partneriem, pakalpojumu sniedzējiem, apakšuzņēmējiem;

– Trešajām pusēm (balstoties uz Jūsu piekrišanu vai prasību).

Kā Zirņusala glabā personas datus:

Zirņusala droši glabā Jūsu personas datus Latvijas Republikā. Nekādi Jūsu personas dati netiek nosūtīti, glabāti vai jebkādā veidā apstrādāti trešajās valstīs.

Zirņusala izmato atbilstošas drošības un organizatoriskās metodes un nodrošina, ka tikai darbiniekiem, kuriem ir atbilstošs pilnvarojums, ir piekļuve Jūsu personas datiem. Visi Zirņusalas darbinieki ir pakļauti striktai konfidencialitātes politikai.

Jūsu personas dati tiek glabāti tikai tik ilgi, kamēr Zirņusalai ar Jums vai tās darbinieku pastāv līgumiskas vai cita veida saistības, vai cits juridisks pienākums. Ar šo saistību izbeigšanos, visi Jūsu personas dati tiek atbilstoši izdzēsti, ja vien piemērojamie normatīvie tiesību akti nepieprasa savādāk.

Var pastāvēt arī citi iemesli, lai glabātu Jūsu personas datus:

– Jūs esat devis savu piekrišanu;

– Jūsu personas datu glabāšanu pieprasa juridisks pienākums;

– Zirņusalai ir leģitīma interese glabāt Jūsu personas datus.

Mārketings:

Zirņusala vēlas Jums sūtīt informāciju par tās piedāvājumiem vai produktiem, kas Jums varētu patikt. Tas atbilst Zirņusalas leģitīmajām interesēm.

Jūs jebkurā laikā drīkstat atsaukt Jūsu piekrišanu mārketinga informācijas saņemšanai.

Jūs jebkurā brīdī drīkstat pieprasīt, ka Zirņusala vairs Jums nesūta reklāmas – piedāvājumus.

Lai pieprasītu, ka Jums vairs netiek sūtīti mārketinga un/vai reklāmas -piedāvājumi, aicinām rakstīt uz info@zirnusala.lv.

Kādas ir Jūsu personas datu aizsardzības tiesības:

Piekļuves tiesības:

Jums ir tiesības pieprasīt no Zirņusalas kopijas ar Jūsu personas datiem. Par to var tikt prasīta samaksa;

Tiesības labot:

Jums ir tiesības prasīt, lai Jūsu prāt nepatiesa informācija par Jums, vai informācija, kura laika gaitā ir mainījusies, tiktu labota. Papildus, ja informācija ir nepilnīga, Jums ir tiesības prasīt, lai tā tiktu papildināta;

Tiesības uz dzēšanu (tikt aizmirstam):

Jums ir tiesības prasīt, lai Zirņusala izdzēš visus Jūsu personas datus, kas tiek glabāti. Pastāv attiecīgi izņēmumi;

Tiesības ierobežot apstrādi:

Jums ir tiesības prasīt, lai Zirņusala ierobežo Jūsu personas datu apstrādi. Pastāv attiecīgi izņēmumi;

Tiesības iebilst:

Jums ir tiesības iebilst pret to, ka Zirņusala apstrādā Jūsu personas datus. Pastāv attiecīgi izņēmumi;

Tiesības uz datu pārnesamību:

Jums ir tiesības prasīt, lai Zirņusala Jūsu personas datus nodod Jums vai kādai citai Jūsu norādītai organizācijai. Pastāv attiecīgi izņēmumi;

Tiesības iesniegt sūdzību:

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts Inspekcijai, ja uzskatāt, ka Zirņusala ir pārkāpusi kādu no Jūsu tiesībām personas datu apstrādes jautājumos. Vairāk varat uzzināt šeit: www.dvi.gov.lv

Ievērībai:

Šī Privātuma Politika neattiecas uz citām mājas lapām, kurām varat piekļūt caur šeit norādītajām saitēm. Aicinām Jūs iepazīties ar to atbilstošajām politikām.

Ja Jūs nosūtat pieprasījumu, vai vēlaties izmantot kādu no Jūsu tiesībām attiecībā uz Jūsu personas datu aizsardzību, Zirņusalai ir 1 (viens) mēnesis laika sniegt Jums atbildi. Prasības un jautājumus varat sūtīt uz: info@zirnusala.lv

Profilēšana:

metode, kurā tiek pielietota automatizēta lēmumu pieņemšana par datu subjektu, kurus neietekmē fiziskas personas. Zirņusala nepielieto profilēšanu lēmumu pieņemšanai.

Sīkfaili (cookies)

Sīkfaili (sīkdatnes) ir nelieli teksta faili, kas, Jums apmeklējot Zirņusalas tīmekļvietni, tiek saglabāti Jūsu ierīcē. Šie sīkfaili savāc standarta informāciju, kura atrodas interneta log datnēs un informāciju par tīmekļvietnes visbiežāk apmeklētajām sadaļām, lai uzlabotu apmeklētāju pieredzi.

Cik ilgi sīkfaili tiek uzglabāti Jūsu ierīcē ir atkarīgs to katra sīkfaila formāta. Daži sīkfaili pazūd brīdī, kad Jūs aizverat tīmekļvietni, citi var palikt ilgāk un pazūd brīdī, kad tie tiek izdzēsti vai beidzas to darbības termiņš.

Kad apmeklējat Zirņusalas tīmekļvietni, informācija par Jums tiek savākta automātiski

– caur sīkfailiem vai citām, līdzīgām tehnoloģijām.

Nekāda personu identificējoša informācija par Zirņusalas tīmekļvietnes apmeklētāju netiek savākta. Zirņusala nezin, kas apmeklē Zirņusalas tīmekļvietni.

Vairāk par sīkfailiem varat uzzināt šeit: http://www.allaboutcookies.org/

Jūs varat atspējot sīkfailus savas pārlūkprogrammas iestatījumos, taču, ja daži funkcionālie sīkfaili ir atspējoti, dažas tīmekļvietnes funkcijas var būt traucētas.

Kā Zirņusala izmanto sīkfailus:

Funkcionalitāte:

Zirņusala izmanto sīkfailus, lai atpazītu atkārtotus tīmekļvietnes apmeklētājus un saglabātu izvēlētos uzstādījumus, piemēram valodu un atrašanās vietu. Tiek izmantoti gan pirmās, gan trešo personu sīkfaili.

Reklamēšana:

Zirņusala izmanto sīkfailus, lai uzkrātu informāciju par aktivitātēm ko Jūs veicat, kad apmeklējat Zirņusalas mājas lapu. Tiek uzkrāta informācija par to, kāda informācija tika apskatīta, kāda ierīce tika izmantota, kāda pārlūkprogramma, IP adrese. Dažreiz neliels daudzums šīs informācijas var tikt nodots trešajām pusēm, lai nodrošinātu reklāmas-pakalpojumus.

Informācija par to, kādi sīkfaili var būt saglabāti Jūsu ierīcē atrodas zemāk. Šie sīkfaili ir tīmekļvietnes neatņemama sastāvdaļa.

Mēs izmantojam arī trešās puses sīkfailus (aprakstīti zemāk). Šie sīkfaili nav tīmekļvietnes pakalpojumu neatņemama sastāvdaļa un tos Jūs varat atspējot savas pārlūkprogrammas iestatījumos.

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Zirņusalas veikto personas datu apstrādi, lūdzu raksiet vēstuli uz mūsu e-pasta adresi: info@zirnusala.lv

Zirņusala regulāri atjauno savu Privātuma Politiku un jaunās redakcijas publicē mājas lapā.

Šī Privātuma Politika pēdējo reizi atjaunota 2021. gada 10. jūlijā.

Lai uzzinātu vairāk

Sazinieties ar mums

Zirņusala, Salaspils novads, Latvija
Lūdzu, ierakstiet savu vārdu
Lūdzu, ierakstiet savu e-pastu.
Lūdzu, ierakstiet savu tālruni
Invalid Input

Finanšu partneri


© 2021 ZIRŅUSALA